Siglo XXs.XX - Pintura europea. ExpresionismosPaintingOilcanvas mounted on panel
Download image Print page